Cyngor Cymru ar Gyfer Dysgu Yn Yr Awyr Agored

Mae Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn dwyn ynghyd yr HOLL randdeiliaid sy’n gweithio yn y maes Dysgu yn yr Awyr Agored yng Nghymru. Mae’n cydnabod y rhan werthfawr sydd gan bob un rhanddeiliad i’w chwarae wrth gyfrannu tuag at lais torfol a chlir dros Addysg Awyr Agored yng Nghymru, yn seiliedig ar ethos/sail o fod yn:

·    Gweithio ar y cyd

·    Niwtral

·    Yn weithredol

·    Strategol

Mae Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn llwyfan ar gyfer gweithio mewn partneriaeth, gan fanteisio ar gyfoeth profiad y sefydliadau, i weithio gyda’n gilydd er budd Dysgu yn yr Awyr Agored, ac i bawb o dan sylw.

Mae Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn cydnabod y gwerth a’r profiad aruthrol sydd gan yr holl sefydliadau wrth fynd â Dysgu yn yr Awyr Agored yng Nghymru yn ei flaen (yn rhanbarthol, cenedlaethol, a ph’un a ydyn nhw eisoes yn rhan ai peidio), ac yn croesawu pawb i gyfrannu a chydweithio wrth symud ymlaen.

Prif Amcanion:

·    Bod yn llais ar ran [y sbectrwm eang o] Dysgu yn yr Awyr Agored yng Nghymru

·    Dwyn ynghyd Brif Randdeiliaid yr holl faes Dysgu yn yr Awyr Agored, gan fanteisio ar eu harbenigedd a’u swyddogaethau penodol (IOL – Institute for Outdoor Leaning, OEAP – Outdoor Education Advisers’ Panel, AHOEC – Cymdeithas Penaethiaid Canolfannau Addysg Awyr Agored, yn ogystal â chyrff anllywodraethol a’r Parciau Cenedlaethol ac ati)

·    Arwain drwy esiampl a rhannu arfer da

·    Rhoi llwyfan i weithio mewn partneriaeth

·    Lobïo dros ddatblygiad/rhoi cydnabyddiaeth i Ddysgu yn yr Awyr Agored gyda Llywodraeth Cymru a chyrff allweddol eraill

Cefndir a Rhesymeg:

Mae Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored wedi bod yn cydweithio dros Ddysgu yn yr Awyr Agored yng Nghymru ers 2008 (y Real World Learning Partnership cyn hynny). Er bod yna nifer o sefydliadau amlwg (megis IOL, AHOEC, OEAP ac ati) sy’n cynrychioli datblygiad Dysgu yn yr Awyr Agored yng Nghymru, ac yn cyfrannu’n sylweddol ato, mae’r Cyngor yn cydnabod bod eisiau dull o bartneru ar y cyd i ddod â’r holl randdeiliaid at ei gilydd, ac i gynrychioli sbectrwm eang Dysgu Awyr Agored yng Nghymru, o deuluoedd i ysgolion, o Lywodraeth Cymru i Estyn, a PHAWB yn y canol.