top of page

Coedwigoedd ac Ysgolion Coedwig

Dyma rai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n gysylltiedig â dysgu mewn coedwigoedd fel rhan o fentrau Ysgolion Coedwig ynghyd ag ymchwil arall sy'n ymwneud â choetiroedd a sut rydyn ni'n dysgu ac yn cysylltu â nhw.

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Coedwigoedd ac Ysgolion Coedwig
Gweithgaredd corfforol yn Ysgol y Goedwig

Ymchwil a ariannwyd gan y Comisiwn Coedwigaeth ac Ymddiriedolaeth Goedwig Canolbarth yr Alban yn 2008. Mae'r ymchwil hon yn dadlau bod y gweithgaredd corfforol a wneir yn ystod gweithgaredd ysgolion Coedwig yn ddigon o hyd a dwyster i fod o fudd i iechyd a lles y cyfranogwyr. Mae'r ymchwil hon hefyd wedi tynnu sylw at werth posibl Ysgol Goedwig fel dull o leihau anghydraddoldeb yn lefelau gweithgaredd corfforol rhwng bechgyn a merched.

Teyrngedau i Goed

Teyrngedau i Goed

Ym mlwyddyn Canmlwyddiant y Comisiwn Coedwigaeth (2019), gwahoddwyd aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cerdd, llythyr, stori, cof neu ddelwedd yn dangos beth mae coed yn ei olygu iddyn nhw. Dadansoddwyd y teyrngedau hyn i ddeall sut mae'r nhw'n cyfrannu at les. At ei gilydd, mynegodd llawer o'r rhyddiaith a'r cerddi brofiadau emosiynol a synhwyraidd, a darganfuwyd y themâu hyn yn amlach na'r holl themâu eraill a archwiliwyd.

Ymchwil Ysgol Goedwig Hydredol

Yr Ysgyfarnog a'r Crwban yn mynd i'r Ysgol Goedwig  - ymchwil hydredol

Prosiect ymchwil hydredol ar Ysgol Goedwig sy'n darparu tystiolaeth sylweddol i ymarferwyr ac academyddion fel ei gilydd. Bu'r astudiaeth hon, a ysgrifennwyd gan Mel McCree, Roger Cutting, a Dean Sherwin, yn olrhain plant Cyfnod Allweddol 1 difreintiedig dros dair blynedd o sesiynau wythnosol yr Ysgol Goedwig.

Dangosodd yr astudiaeth fod cyrhaeddiad academaidd plant, datblygiad cymdeithasol a lles emosiynol wedi cynyddu o ganlyniad i Ysgol Goedwig, ac fe wnaeth yn dda o gymharu â chyfoedion nad oeddent yn cymryd rhan, yr ysgol gyfan a data cenedlaethol.

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page