top of page

WDAAC2024

Ar y dudalen hon fe welwch ddigwyddiadau ac adnoddau gan aelodau'r cyngor i'ch helpu i wneud y gorau o Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2024.

Rydym wedi creu rhaglen o weithgareddau ond gellir gwneud y rhan fwyaf o’r rhain ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos.

Sylwch fod rhai o’r digwyddiadau yn ddigwyddiadau caeedig, ond maent wedi’u rhannu i’w dathlu a hefyd i roi ysbrydoliaeth ar gyfer eich digwyddiadau eich hun.

Peidiwch ag anghofio defnyddio #WythnosDysguAwyrAgored ar eich cyfrangau cymdeithasol! Ymunwch â ni i greu momentwm ar gyfer dysgu yn yr awyr agored!

Dydd Llun 22 Ebrill

Cadwraeth y Gylfinir

Untitled design (10).png

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae 21 Ebrill yn Ddiwrnod Gylfinir y Byd. Dysgwch fwy am yr adar anhygoel hyn.

Urdd Pentre Ifan

URDD_edited.png

Mae Urdd Pentre Ifan yn cynnig ystod o weithgareddau a phrofiadau (ar draws WDAAC) sy’n grymuso pobl ifanc i gydweithio, blaenoriaethu eu lles, dysgu sut i ofalu am ein hamgylchedd a chyfrannu at ddyfodol gwyrddach.

Cerdded Mynydd

URDD_edited.png

Urdd Gobaith Cymru

(Digwyddiad Caeedig) Mae gennym ddiwrnod o gerdded a dysgu senarios achub mynydd gyda disgyblion fel rhan o'u cwrs BTEC awyr agored.

Dydd Mawrth 23 Ebrill

Creu Bocsiau i Adar

Untitled design (7).png

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Gyda safleoedd nythu naturiol yn prinhau, gall ychwanegu blwch nythu i’ch gardd wneud byd o wahaniaeth i’ch adar lleol.

DofE Newid Hinsawdd

DofE_edited.png

Mae DofE Cymru wedi casglu ynghyd rai adnoddau ac awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau y gallwch eu gwneud i gefnogi'r amgylchedd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, a gwneud gwahaniaeth i bawb.

Cenhedlaeth GWYLLT

WWT_logo_STRAP_RBG.jpg

WWT

Mae WWT wedi paratoi ystod o weithgareddau i bobl eu gwneud. Beth am roi cynnig ar rai o'r rhain?

Dydd Mercher 24 Ebrill

Diwrnod Arbennig yn y Parc Cenedlaethol

Outdoor-Schools-Logo-English-Welsh-web-1.jpg

Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro

 

Rydym yn ffodus bod gennym dri pharc cenedlaethol yng Nghymru. Ydych chi'n gallu mynd allan ac archwilio?

yn

Mae gan PODS amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i wneud y gorau o'ch ymweliad.

CAT yn y Cartref

Untitled design (3).png

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Byddwch yn greadigol ble bynnag yr ydych gydag amrywiaeth o weithgareddau wedi'u cynllunio i ysbrydoli'r teulu cyfan.

Dydd Iau 25 Ebrill

Her GWYLLT

Untitled design (5).png

RSPB Cymru

Ydych chi'n barod i ymgymryd â Her Wyllt? Gallwch helpu bywyd gwyllt, archwilio byd natur a mwynhau llawer o weithgareddau gwyllt, llawn hwyl. Dywedwch wrthym beth rydych wedi'i wneud a gweithiwch tuag at wobrau. Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i ennill aur?

Cenhedlaeth GWYLLT

WWT_logo_STRAP_RBG.jpg

Mae Generation Wild yn sesiwn bwrpasol
yn seiliedig ar stori Merch Aderyn dirgel o'r enw Ava. Mae’r Daith yn dechrau yn yr ystafell ddosbarth lle cyflwynir y plant i Weilch y Pysgod ifanc trwy stori.

Daw'r stori i ben gyda hi'n cael ei thrawsnewid yn hudolus i ferch adar.

Darganfyddwch fwy am y sesiwn hon trwy'r dolenni isod!

Gwneud Lloches Log

Untitled design (7).png

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn

 

Mae pentyrrau o foncyffion yn guddfannau perffaith i bryfed, gan ddarparu bwffe cyfleus i lyffantod, adar a draenogod hefyd!

Ymchwilio i drosedd amgylcheddol

NRW_logo_Colour_stack_Rounded.png

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r cwrs hwn yn gwahodd cyfranogwyr i ddod yn Swyddogion yr Amgylchedd dan hyfforddiant am y diwrnod. A allwch ymchwilio, casglu tystiolaeth, ac adeiladu achos i fynd â'r troseddwr i'r llys?

Dydd Gwener 26 Ebrill

Ysgrifennu llythyr

UKY4N_Icon_Multi.png

Ieuenctid dros Natur y DU

 

A ydych wedi nodi parc neu ardal arall o dir cyhoeddus y credwch sydd â’r potensial i fod yn fwy gwyllt? Rydym wedi llunio canllaw cam wrth gam i berswadio eich cyngor lleol i ddechrau gwneud lle i natur a phobl.

Adeiladu Gwesty Trychfilod

Social media full logo option 2 FSC.jpg

FSC Margam

Dewch i adeiladu gwestai chwilod gan ddefnyddio deunydd wedi'i ailgylchu o'n canolfan addysgol.

(Cysylltwch â Chanolfan Ddarganfod Margam am ragor o fanylion).

Dydd Sadwrn 27 Ebrill

Ymweld â Safle Treftadaeth!

Dyluniad di-deitl (6).png

CADW

 

am ddathlu Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn rhai o fannau chwarae a dysgu gorau Cymru – ein safleoedd treftadaeth! Mae safleoedd hanesyddol, boed yn staff neu heb staff, yn wych i ymweld â nhw a gallant wneud estyniad gwych i'ch gofod dysgu ysgol neu gartref.

Wyna

Untitled design (5).png

RSPB Llyn Efyrnwy

Dewch i ymuno â ni ar yr adeg arbennig hon o'r flwyddyn!

Diddanwch y rhai bach a chi'ch hun ar daith ein fferm organig weithredol i weld y defaid gyda'u hŵyn newydd-anedig.

Wildlife Walk

Untitled design (5).png

RSPB Conwy

Ymunwch â'n tywyswyr gwybodus a darganfod bywyd gwyllt gwych RSPB Conwy. Derbyn sylwebaeth arbenigol ar bob agwedd ar hanes natur, gan eu bod yn anelu at weld 50 rhywogaeth mewn ychydig oriau yn unig!

Angen archebu. £4.00 y person (yn cynnwys ffi archebu o £1.00). Mae ffioedd mynediad yn berthnasol.

Dydd Sul 28 Ebrill

Y Cyfan am Y Gwanwyn

Untitled design (5).png

RSPB CONWY

Mae'r gwanwyn wedi dechrau!

Mae adar yn canu, gwenyn yn fwrlwm, a blodau hardd yn ymddangos ar hyd a lled y warchodfa! Byddwn yn archwilio hud y gwanwyn ac yn dod yn greadigol gyda rhai crefftau hefyd!

Archebu yn hanfodol. Aelodau £7.00, rhai nad ydynt yn aelodau £9.00. Dim tâl i oedolion (uchafswm. 2 oedolyn am bob archeb os gwelwch yn dda).

Wyna yn RSPB Ynys Lawd

Untitled design (5).png

Dewch i ymuno â ni ar yr adeg arbennig hon o'r flwyddyn!

Diddanwch y rhai bach a chi'ch hun ar daith ein fferm organig weithredol i weld y defaid gyda'u hŵyn newydd-anedig.

bottom of page