top of page

Ymchwil: Chwarae yn yr Awyr Agored

Mae'r ffynonellau ymchwil a gwybodaeth hyn yn tynnu sylw at hawliau plant a phobl ifanc i chwarae. Maent hefyd yn dangos gwerth gwella bywyd yn ogystal â'i effaith gadarnhaol ar ddysgu a sgiliau bywyd fel datrys problemau a gwytnwch trwy chwarae. Maent yn taclo rhai o'r amheuon sydd gan bobl i gyflwyno chwarae rhannau rhydd.

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Botwm
Chwarae yn yr Awyr Agored
Hawl i chwarae

Mae Erthygl 31 yn rhan o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) sydd yn dweud: mae hawl i bob plentyn gael gorffwys a hamdden, cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae ac adloniant a chyfranogi mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau.
Rhannodd dros 450 plentyn a pherson ifanc eu profiadau o chwarae, treulio eu hamser rhydd, a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn eu hysgol ac ardal leol gyda’r Comisiynydd Plant Cymru. Mae’r adroddiad yn adnabod rhwystrau sy’n wynebu sawl plentyn a pherson ifanc, yn cynnwys diffyg arian a mynediad at gludiant addas.

Chwarae ag Iechyg Meddwl

Adroddiad Cynghrair Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 2020

Mae'r adroddiad hwn o Loegr wedi seilio ar fewnwelediadau diweddaraf o ymchwil, aelodau, plant a phobl ifanc. Mae'n gwneud sawl argymhelliad i helpu i symud cymdeithas tuag at agwedd fwy rhagweithiol tuag at iechyd meddwl babanod, plant a phobl ifanc. Mae'n nodi:
“O ystyried bod plant a phobl ifanc wedi cael cyn lleied o fynediad at ddarpariaeth awyr agored yn ystod y cyfnod cloi, mae caniatáu amser i chwarae ac ymarfer corff yn hanfodol ar ôl dychwelyd i'r ysgol, yn y tymor hir” (tudalen 25)

Chwarae gyda rhannau rhydd yn yr awyr agored

Chwarae gyda rhannau rhydd: pecyn cymorth

Mae'r pecyn cymorth hwn yn dangos buddion gwella bywyd sydd ymwneud â chwarae gyda rhannau rhydd yn yr awyr agored o safbwynt gweithgaredd corfforol, iechyd meddwl a lles, dysgu, datblygiad cymdeithasol, hwyl a mwynhad plant a phobl ifanc ynghyd â'i rôl mewn addysg gynhwysol.


Mae’n darparu arweiniad cynhwysfawr ar gyfer cyflwyno a rheoli chwarae rhannau rhydd gydag argymhellion yn seiliedig ar brofiad ymarferwyr. Mae'r ddogfen Inspiring Scotland hwn yn cysylltu â Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban sy'n debyg i'r cwricwlwm Cymraeg newydd.

Chwarae Plant a Symudedd Annibynnol 

Chwarae Plant a Symudedd Annibynnol yn 2020: Canlyniadau Arolwg Chwarae Plant Prydain

Rhai o'r cwestiynau sydd yn cael ei ymchwilio yw:

Ble mae plant 5-11 yn chwarae? pa mor anturus ydyn nhw'n chwarae? pa oedran y caniateir iddynt fynd allan o'u cymdogaeth? sut mae ffactorau demograffig cymdeithasol, daearyddol ac agweddau rhieni tuag at risg cael effaith ar chwarae plant yn yr awyr agored a’u symudedd annibynnol?

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page