top of page

Ymchwil: Covid 19 a dysgu awyr agored

Dyma rai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n gysylltiedig â phandemig Covid 19 sy'n berthnasol i ddysgu awyr agored. Mae'r ffocysau allweddol yn ymwneud ag iechyd a lles corfforol a meddyliol yn ogystal â chysylltiad â natur a mynediad i fannau gwyrdd.

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Botwm
Covid 19 a dysgu awyr agored
Ymchwil cyfredol

Ymchwil cyfredol yng Nghymru

Dyma drosolwg o rywfaint o waith ymchwil cyfredol sy'n cael ei wneud yng Nghymru sy'n cysylltu iechyd a lles â dysgu awyr agored. Ysgrifennwyd gan Graham French o Brifysgol Bangor. Cysylltwch ag ef i gymryd rhan.

Coronafeirws a Fi

Mae'r adroddiad hwn gan y Comisiynydd Plant Cymru yn cyflwyno safbwyntiau a phrofiadau 19,737 o blant a phobl ifanc rhwng 3 a 18 oed yn y cyfnod clo presennol, ac mae'n hanfodol bod penderfynwyr a'r bobl sy'n cefnogi ein plant bob dydd yng Nghymru yn ei ddarllen.

Mae’r prif ganfyddiadau yn cynnwys materion yn ymwneud â; Rhwystredigaethau a dicter, Unigrwydd, Addysg ag Anghydraddoldebau yn ogystal â phethau cadarnhaol o ganlyniad i’r pandemig

Ymgysylltu â Natur

Ymgysylltu â Natur a chyfyngiadau Covid

Mae'r astudiaeth hon yn archwilio cysylltiad pobl â choed, coetiroedd a natur ehangach cyn ac yn ystod pandemig Covid-19 a'r buddion a gawsant o'r rhyngweithiadau hyn. Mae'n seiliedig ar ganlyniadau arolwg ar-lein a oedd ar agor rhwng canol mis Mehefin a mis Gorffennaf 2020. Fe'i cynhaliwyd fel rhan o'r Rhaglen Coedwigoedd Gweithredol sy'n cael ei hariannu gan Forestry England a Sport England gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol.

Natur ac Iechyd Meddwl yn ystod cyfnod clo

Cyswllt â lleoedd gwyrddlas yn ystod cyfnod clo pandemig COVID-19 yn fuddiol i iechyd meddwl

Mae'r adroddiad Science Direct a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021 yn tynnu sylw at:

 

  • Mae cysylltiad cadarnhaol rhwng difrifoldeb cloi ac iechyd meddwl gwael.

  • Cysylltwch â natur ‘byfferau’ effaith negyddol cloi i lawr ar iechyd meddwl.

  • Roedd pobl o'r farn bod natur yn eu helpu i ymdopi'n well â mesurau cloi.

  • Mynediad i fannau awyr agored a golygfeydd natur sy'n gysylltiedig ag emosiynau mwy cadarnhaol.

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page